3D-lipo có mạng lưới phân phối trên toàn thế giới. Vui lòng xem thông tin chi tiết bên dưới về các đối tác quốc tế luôn rất sẵn lòng phản hồi những yêu cầu từ nước ngoài.

Spain

Greece

Cyprus

Australia

Southern Ireland

Finland

Kuwait

Switzerland

Dubai United Arab

India

Netherlands

Germany

Pakistan

Africa

Vietnam